VEDTEKTER

SOGN OG FJORDANE-KAPPLEIKEN

 

1. INNLEIING

 § 1.        FolkOrg sitt gjeldande tevlingsreglement skal vere retningsgjevande for Sogn og Fjordane-kappleiken.

 § 2.        Sogn og Fjordane Folkemusikklag skal i samarbeid med lokal tilskipar syte for at det vert lagt ei verdig råme for kappleiken.

 

2. FØREMÅL

§3.          Målsetjinga er å samle deltakarar, andre utøvarar innan folkemusikk- og dans, samt andre interesserte elles for å styrkje interessa for folkemusikken og – dansen i regionen. Særleg viktig er det å ta vare på det lokale mangfaldet i dialektar og tradisjonar innan spel, song og dans

 

3. TILSKIPING

 § 4.        Sogn og Fjordane-kappleiken skal vere ei årleg tilskiping i samarbeid mellom SFFL og eit lokalt medlemslag i SFFL. Lokal tilskipar kan knytte til seg andre samarbeidspartar i tillegg.

§ 5.         Lokallaget som ønskjer å vere lokal tilskipar søkjer SFFL om å vere teknisk arrangør av kappleiken. Er det fleire søkjarar, avgjer styret i SFFL kven som skal ha tilskipinga. Det bør leggast vekt på at kappleiken vert halden flest mogeleg stadar i fylket.

 

4. ØKONOMI

§ 6.         Overskot vert fordelt slik: 90% til lokal tilskipar og 10% til SFFL.

Eventuelt underskot vert å drøfte mellom styret i SFFL og lokal tilskipar.

§ 7.         Det skal vere eit rimeleg forhold mellom deltakaravgift og premiering.

Generelt følgjer ein FolkOrg sine retningslinjer når det gjeld deltakaravgift.

§ 8.         Deltakarbilletten gjev fritt tilgjenge til dei vanlege tilskipingane under Sogn og Fjordane-kappleiken. Dette gjeldalle deltakarar. Enkeltutøvarar, grupper og lag kan ikkje krevje økonomisk godtgjering for dansespel,     o.l

 

5. TEVLING

§ 9.         På Sogn og Fjordane-kappleiken skal klasseinndelinga vere slik:

                Spel fele/hardingfele: A, B, C, D

                Dans fele/hardingfele: A, B, C, D

                Vokal: A, B, C, D

                Lausdans: A, B, C, D

                Andre folkemusikkinstrument: jr., sr.

                Gruppespel fele/hardingfele: sr.

                Lagspel fele/hardingfele: sr.

                Spel, solo runddans: jr., sr.

                Gruppespel, runddans: jr., sr.

                Lagspel, runddans: sr.

                Dans, runddans: jr., sr.

                Open klasse

                Samspel: jr.*

                Lagdans, bygdedans: jr., sr. (3 par jr. og 4 par sr.)

 

                I tillegg er det ope for rekruttklassar.

Deltakarar heimehøyrande utanfor fylket stiller i eigne gjesteklassar.

I klasse C og D kan ein sjølv velje om ein ønskjer å tevle som par eller som følgje dersom berre den eine er over 60 år.

               

Tevlingane skal elles avviklast i tråd med FolkOrg sitt gjeldande tevlingsreglement.


*Samspel jr. går inn for gruppespel og lagspel jr.

§ 10.       Alle deltakarar på Sogn og Fjordane-kappleiken skal vere medlem av FolkOrg.

 

6. DØMMING

§ 11.       SFFL har ansvar for å peike ut sakkunnige dommarar. Det skal vere tre domarar i kvar av desse    tevlingsgreinene:

  • spel, soloklassar i hardingfele, fele og andre folkemusikkinstrument, gruppe- og lagspelklassar.

  • dans

  • vokal 

§ 12.       Dommargjerninga er å rekne som eit tillitsverv og blir ikkje godtgjort økonomisk. Lokal tilskipar skal dekke opphaldsutgifter for dommarane, samt dekke reiseutgifter skal etter gjeldande satsar i statens reiseregulativ. FolkOrg sitt tevlingsreglement gjeld ved spørsmål om habilitet.

 

7. PREMIERING

§ 13.       Lokal tilskipar skal følgje FolkOrg sitt tevlingsreglement når det gjeld premiering. Rekruttar skal ikkje ha poeng eller vanleg premiering, men kan få munnleg tilbakemelding.

 

8. UNNTAK FRÅ VEDTEKTER

§ 14.       Lokal tilskipar som ønskjer å gjere unntak frå desse vedtektene må søkje styret i SFFL.

 

Vedtektene vart sist revidert på årsmøtet 16.4.2023. Då vart Fylkeskappleiken byta ut med Sogn og Fjordane-kappleiken. Før det vart vedtektene revidert 30.05.2016.

Reviderte vedtekter for Fylkeskappleiken vedteke i styremøte 30.05.2016. Fylkeskappleiken vart bytt ut med Sogn og Fjordane-kappleiken i vedtektene 16.04.2022.
 
Vedtektene i pdf-format finn du her.
 
FolkOrg sitt tevlingsreglement og dommarskjema: http://folkorg.no/kategori/tevling/tevlingsreglement-og-skjema/