Alle medlemmer er velkomne og har møte og talerett, men det kan kun vere to representantar frå kvart lokallag med røysterett. Det er ingen påmelding til Årsmøtet, berre å møte opp. På Årsmøtet vert følgjande saker teke opp:

Namneopprop

Val av møteleiar, skrivar og protokollunderskrivarar

Godkjenning av innkalling - som vert sendt ut no 3 veker før møtet jmfr. vedtektene til SFFL

Godkjenning av saksliste

Årsmelding 2023

Rekneskap 2023

Arbeidsprogram 2024-2026

Aktivitetsplan 2024

Medlemspengar 2025

Budsjett 2024

Val

 

Last ned sakslista HER. Er du medlem og har ikkje motteke vedlegga på epost? Send ein epost til post@folkemusikklaget.no.

 

Dette seier vedtektene til SFFL om Årsmøte:

§4 ÅRSMØTE

Årsmøte vert halde kvart år og skal avviklast seinast innan utgongen av april og før landsmøtet i FolkOrg. Alle medlemmer i lokallag eller direkte medlemmer har møte‐ og talerett. Kvart lokallag har rett på 2 utsendingar. Røysterett på årsmøtet har dei valde utsendingane og styret i SFFL. Styret i SFFL har ikkje røysterett ved handsaming av årsmelding og rekneskap. Framlegg til saker som skal opp på årsmøtet til avgjerd, må sendast til styret seinast 5 veker før årsmøtet. Lokallaga skal ha melding om tidspunkt for årsmøtet i god tid før denne fristen. Sakliste vert sendt lokallaga minst 3 veker før årsmøtet. Alle saker som ikkje gjeld oppløysing eller lovbrigde vert avgjorde med simpelt fleirtal. Ved likt røystetal avgjer leiaren si røyst utfallet. Årsmøtet skal:  velje møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka saman med møteleiaren  handsame styret sitt framlegg til årsmelding, rekneskap og arbeidsprogram for komande år  fastsetje kontingent  velje styre med varamedlemmer, revisorar/autorisert rekneskapsførar, valnemnd og utsending(ar) til årsmøtet i FolkOrg  handsame andre saker som er tekne opp av styret eller lokallaga og som ligg innanfor føremålet for organisasjonen 

 

Vel møtt!